Segundo o Código Civil, a persoa que causa danos a outra ten a obrigación de reparalos. Esta obrigación xeral tradúcese en diferentes consecuencias que difiren en termos económicos segundo o tipo de dano.

Tanto un particular como unha gran empresa poden causar un dano a un terceiro, pero o risco deste tipo de continxencias e a cantidade con que haberá que indemnizalos varía en cada caso. Por iso, existe un tipo de seguro de responsabilidade civil con que afrontar o incidente segundo cada situación. En diversas ramas e contextos o seguro de responsabilidade civil é obrigatorio.
O Código Civil é o corpo legal que regula substancialmente as materias xurídicas civís. No caso de España, dita regulación de carácter común promulgouse no BOE/BOE núm. 206 do 25 de xullo de 1889, que, con moitas modificacións, segue vixente hoxe día.

Grupo Durán

No art. 1902 do Código Civil, di exactamente: “O que por acción ou omisión causa dano a outro, intervindo culpa ou neglixencia, está obrigado a reparar o dano causado”.

Este feito, por tanto, esixe a toda persoa a responder por si mesma ou por aquelas de quen se deba responder, tal e como indica o art. 1903 do mesmo texto (os pais polos fillos, os titores polos tutelados, os donos ou directores polos seus empregados ou dependentes, etc.).

Cun seguro de Responsabilidade Civil profesional pódese facer fronte a imprevistos derivados dunha actividade profesional que, de maneira xeral, resulta interesante para xestorías, asesorías, consultores… En definitiva, para calquera persoa ou empresa que preste servizos profesionais e poida verse ante este tipo de reclamacións.

Cada pyme ou autónomo necesitan un tipo de seguro diferente que se adapte ás súas necesidades, xa que as coberturas e cantidades reclamadas non son as mesmas. O seguro de Responsabilidade Civil debe asegurar o pago dos gastos xudiciais así como da posible reclamación -se estivesen cubertas-.

  • Xa tes o teu Rc?
  • E a empresa que contratas para facer unha limpeza na túa empresa, ten un RC contratado?
  • Limpeza puntual, ten esta póliza?